Khamis, 4 Oktober 2012

CONTOH RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU


RANCANGAN MENGAJAR BAHASA MELAYU

Tajuk : Pola Perenggan – Bacaan – Iklan

Tarikh                        :  15.8.2006
Tahun                        : 6 Teratai
Bil.Murid                   : 30 orang
Mata Pelajaran        : Bahasa Melayu
Tajuk                         : Keselamatan Di Jalan Raya
Masa                          : 09.45 – 10.45 pagi

Fokus Utama
Fokus Sampingan

10.1 Menghasilkan pelbagai jenis
        genre(prosa dan puisi) termasuk
        e-mel yang mudah,menarik
Aras 2 :
i.Melakukan transformasi maklumat
  dalam teks pelbagai genre
ii.Menulis karangan menggunakan
   bahasa diskriptif

7.2 Membaca dan mengenal pasti
      perkataan, pelbagai jenis ayat dan
      gaya bahasa yang terdapat dalam
      teks sastera dan bukan sastera
      yang dapat membawa kesan
      tertentu kepada pembaca

  Aras 1 :
i.Mengecam diksi, istilah dan ayat yang
  memberikan kesan dengan
  menyatakan sebab.

Objektif pelajaran : Pada sesi pengajaran dan pembelajaran diharap murid-murid dapat

  1. Mengembangkan idea perenggan dengan menggunakan kata dan ayat yang betul
  2. Menulis maklumat yang didengar kepada genre naratif

Pengetahuan Sedia Ada:
- Murid mengetahui dan pernah melihat papan tanda peraturan di jalan raya.
           
Kemahiran Bahasa :
Kemahiran menulis,
Kemahiran membaca,
Kemahiran mendengar dan
Kemahiran bertutur.

Sistem Bahasa :
Aspek Tatabahasa   –    kata nama
-          ayat tunggal
-          ayat majmuk
Kosa Kata                 
beralun, berpintal - pintal,melonjak,dentuman,gerun,menggunung

Pengisian Kurikulum :
Ilmu – Kajian Tempatan
Nilai – Kesyukuran, keberanian, berhati-hati, prihatin,bertanggungjawab, tekun,  teliti, menghargai dan bekerjasama.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) :
Teori Kecerdasan Pelbagai – Intrapersonal,visual-ruang,verval-linguistik,
                                                     kinestetik
Kemahiran Berfikir                            -   menjana idea

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Tajuk :
 Keselamatan Jalan 
 Raya

Soalan:
1.    Apakah objek dilihat dalam e-mel  yang ditayangkan ?

2.    Ceritakan apa yang berlaku jika kamu tidak mengikut peraturan tersebut semasa berada di jalan raya.

    


Set Induksi ( 5 minit )
-Guru memakai topi keledar sambil menggayakan aksi menunggang motorsikal dan kemudian murid cuba menekanya.

-Guru mempamerkan tayangan iklan dengan menggunakan LCD kepada murid.

-Guru bertanyakan soalan kepada murid-murid tentang tayangan video yang ditonton.

-Murid memberi pendapat tentang gambar tersebut.

-Seterusnya guru memperkenalkan tajuk yang hendak dipelajari pada hari ini.


Kemahiran Bernilai Tambah :
- Verbal Linguistik
- KBKK
- ICT

Rujukan URL:
http:\\www.sparkvideos.
com/badaccident.shtml

BBM: LCD .

Sikap :
- berhati-hati
- prihatin
- bertanggungjawab
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Tajuk :
Membaca Petikan Teks

-Membaca maklumat penting dalam teks berkaitan dengan :
i. peraturan jalan raya
ii.Simbol yang  terdapat di jalan raya


Langkah 1 ( 8 minit )

-Guru mempamerkan
 gambar –   gambar
  tanda keselamatan jalan
  raya.

-Murid menyatakan
 maksud tanda
 keselamatan jalan raya
 yang diketahui.

-Guru menerangkan
 maksud tanda tanda
 keselamatan jalan raya
 yang betul.

-.Guru meminta murid
  membacakan petikan
  teks tentang peraturan
  keselamatan di jalan
  raya.

- Murid membaca secara
  senyap dan kemudian
  membaca secara
  individu apabila diminta
  oleh guru.


Kemahiran Bernilai Tambah :

- Konstektual
- Konstruktivisme
- Intrapersonal

BBM : ICT

Sikap dan nilai:
-          tekun
    -     teliti


Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan


- Guru bersoal jawab
  dengan murid berkaitan
  maklumat yang terdapat
  dalam teks sama ada
  yang tersurat atau
  tersirat

-Murid menerangkan
 dapatan mereka dan
 menyatakan akibat
 kecuaian yang
 dilakukan.

-Guru menulis beberapa
 kosa kata dari
 pernyataan yang dibaca
 oleh murid pada papan
 tulis.


Tajuk :
Aktiviti Minda

Contoh :
Ketika guru membacakan cerita, minta murid menunjukkan aksi mendongak ke langit sambil menggambarkan mereka sedang

Langkah 2 ( 8 minit )

-Guru menjalankan
 aktiviti bayangan minda
 menggunakan teks.
-Murid mendengar
 dengan teliti cerita yang
 dibacakan oleh guru.

Kemahiran Bernilai Tambah :

 TKP         intrapersonal
  - visual-ruang
  - kinestetik

Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

memandu kereta di jalan raya.

Contoh aktiviti :
1. Dihadapan ada tanda
   had kelajuan. Apa yang
   perlu anda lakukan ?

2.Anda memotong kereta
   lain, lalu apa yang perlu
   dilakukan ?

-Semasa menjalankan
 aktiviti ini, murid perlu
 melakukan pergerakan
 bersesuaian dengan
 kandungan cerita
 berdasarkan arahan
 guru.


Nilai:
-Bersyukur
-Bertanggungjawab
-Prihatin

Tajuk :
Perbincangan

Soalan guru :
1. Bagaimanakah
    perasaan anda ketika
    melakukan aktiviti
    penghayatan tadi ?

Contoh perkataan yang diingati dan minati :


Langkah 3 ( 14 minit )
-Guru meminta murid
 menceritakan
 pengalaman melakukan
 aktiviti penghayatan.

-Murid menyebut
 perkataan yang diminati
 atau yang diingati sambil
 mencatat di papan tulis.

-Murid dan guru
 mengelompokkan
 perkataan atau frasa
 mengikut isi perenggan.Kemahiran Bernilai Tambah :
KB – menjana idea
TKP- Verval linguistik


BBM:
-kertas sebak
-marker pen

Nilai :
Bertanggungjawab
Kerjasama
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan


Contoh :
 - Perenggan 1
 - Perenggan 2

-Murid berbincang secara
 berpasangan untuk
 membina ayat daripada
 perkataan atau frasa
 yang telah dicatatkan.

-Guru membimbing murid
 ketika melakukan aktiviti
 tersebut


Tajuk :
Keselamatan Di Jalan  Raya.

Murid dapat mengubah suai dan menambah kosa kata dan ayat.Langkah 4 ( 20 minit )

- Murid menyalin
  perkataan yang
  menunjukkan nilai yang
  baik.

- Murid menulis karangan
  naratif berdasarkan ayat
  yang telah dibina.


Kemahiran Bernilai Tambah :
-Kemahiran Berfikir
-Intrapersonal


Tajuk :
Keselamatan Di Jalan Raya


Penutup (5 minit)

-Guru memaparkan
 power point yang

Kemahiran Bernilai Tambah :
Konstektual
KBKK
Isi Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Aktiviti :
Permainan Interaktif
- Padankan tanda isyarat
  jalan raya dengan
  makna yang betul.

-Jika anda memilih
 JAWAPAN yang betul,
  bunyi tepukan akan
  diberikan, kalau salah
  anda akan diberi bunyi
  tembakan.


mengandungi gambar
 papan tanda
 keselamatan jalan raya-Murid memadankan
 tanda isyarat jalan raya
 dengan makna yang
 betul.

-Guru membuat rumusan
 tentang isi pengajaran.


Nilai :
-Prihatin
-Bekerjasama
-Menghargai

BBM : LCDTiada ulasan:

Catat Ulasan